Onze werkwijze

Wij helpen mensen om hun organisatie weer te laten bruisen. Daarvoor boren we het potentieel binnen de organisatie aan – dat is er al. 

Voor elke organisatie is de behoefte anders. Dit betekent dat elk traject om tot (re)vitalisatie te komen er verschillend uitziet. Sommige trajecten duren slechts een paar maanden, vaak betreft dit kleinere veranderingen. Bij andere organisaties kan een traject jaren duren of blijven we zelfs een betrokken partner om af en toe mee te sparren om na te gaan of de juiste doelen nog worden nagestreefd en behaald.

The circle of vitality

Jobra werkt vanuit The Circle of Vitality© (zie onderstaande afbeelding). Alle belangrijke terreinen van een organisatie staan daarin. Aan de hand van deze Circle of Vitality© helpen wij veranderprocessen in gang te zetten, op één of meerdere terreinen. The Circle of Vitality© wordt in vier fasen doorlopen, startend met het onderzoeken van huidige situatie, bepalen van kernwaarden en de gewenste situatie. Dit is het centrum van de cirkel, The Springboard. Vanuit daar wordt voor elk relevant onderdeel van de organisatie (de buitenrand van de cirkel) geschetst hoe de organisatie eruit zou zien als deze in overeenstemming is met de kernwaarden en doelstellingen uit The Springboard. Dit doen we in fase twee, The Jump. De derde fase, The Landing staat in het teken van het in gang zetten van veranderingen. Tenslotte wordt in fase vier, The FollowUp, onderzocht of doelen bereikt zijn. In elke fase wordt met unieke tools gewerkt. Een greep uit de tools die wij toepassen in onze dagelijkse werkzaamheden is hieronder te vinden.

Vier stappen naar succes

Vier Fases

Meestal volgt een volledig traject een aantal vaste fases, welke uitvoerig toegelicht worden op de pagina Tools. We starten met:

  • The Springboard: samen achterhalen we de betekenis van de organisatie.
  • The Jump: voor alle belangrijke terreinen binnen een organisatie wordt een plan ter vergroting van de vitaliteit opgesteld.
  • In The Landing: plannen worden uitgevoerd.
  • The FollowUp, een evaluatiefase waarin we kijken of doelen bereikt worden, veranderingen houdbaar zijn, of de medewerkers voortgang boeken en of volledig het potentieel benut wordt.

Elk van de vier genoemde fases bestaat uit één of meerdere onderdelen. Welke daarvan uitgevoerd worden ligt aan wat past bij de organisatie en wat nodig is.

Via muziek ontdekken wat de kernwaarden van de organisatie zijn. Songs2Values© is een unieke workshop die de deelnemers vaak diep raakt. Met deze workshop leggen we samen het fundament voor het waarom van de organisatie. De deelnemers bedenken en kiezen zelf de kernwaarden. Wij zorgen vervolgens op basis van de workshop voor pakkende beschrijvingen van de kernwaarden.
De Inspiratiesessie is bedoeld voor organisaties die willen veranderen. Maar waar begin je. Samengaan we achterhalen waar prioriteiten liggen en wat mogelijke kansen en uitdagingen zijn. Het resultaat is een overzicht waarmee de organisatie zelf aan de slag kan, of met Jobra verder kan kijken naar oplossingen.

De Wouldn’t it be great if…© workshop heeft als doel om in korte tijd veel ideeën voor vernieuwing te ontdekken. We nodigen mensen van zowel binnen als buiten de organisatie uit. Samenbrengen we de status quo, de ambitie en de droom in beeld. Ook brengt het schetsen van een (wenselijk)toekomstbeeld, mensen in beweging.

Het Innovation Theme is een resultatensessie. De kernwaarden en de uitkomsten van de Wouldn’t it be great if…workshop zijn de ingrediënten voor het Innovation Theme. Een inspirerend thema dat de vernieuwing een stimulans geeft. Het thema kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de communicatie van de organisatie of als tijdelijk motto voor een belangrijke organisatieverandering.
Vanuit het Springboard komen we aan bij het zichtbaar gaan maken van de gevonden betekenis in de omgeving. Via een zichtbaarheidscollege prikkelen we de deelnemers om hun beeld te geven van de ideale omgeving. Kleur, vorm, licht en beeld komen aan de orde. De deelnemers geven met behulp van collages die ze zelf maken over deze onderwerpen een briefing aan de vormgever(s), waarmee ze duidelijk maken in welke richting het interieur en de uitstraling moeten gaan. Terugkoppeling vindt plaats via enkele inspiratieborden.
Veel van de organisaties waar Jobra mee werkt hebben als doelgroep kinderen. Speciaal voor hen zijn de workshops Poster Power© en Storytelling© ontwikkeld. Door middel van Poster Power© maken kinderen hun visie op de organisatie zichtbaar in de vorm van posters. Er worden vragen gesteld op het belevingsniveau van het kind en ze gaan knippen en plakken om daarmee vormgevers te tonen wat zij willen. In de Storytelling© workshop wordt op speelse wijze achterhaald hoe kinderen de organisatie willen beleven. Kleuters geven door middel van geleide fantasie hun input.
In deze workshop wordt bepaald wat de cultuur is die als organisatie nagestreefd wordt. Het ‘human manifest’ dat hieruit volgt helpt om duidelijkheid te geven over de gewenste cultuur: hoe gaan we met elkaar om, op welke wijze werken wij, als leerling, leerkracht, ouder en schoolleiding.
Aan de hand van de inspiratieborden en de uitkomsten van de andere workshops kan de stap naar een Map4Design gezet worden. Samen met de input van het team op het gebied van o.a. functies, eisen en wensen wordt door Jobra een passend ontwerp gemaakt voor de gewenste ruimte(s), waarin vorm, functie en beeld samenkomen. Begeleiding naar realisatie kan desgewenst verzorgd worden.
In de Image and Relations workshop gaan we met de organisatie vormgeven aan de marketingstrategie die bepaald is door middel van The Springboard en The Jump. Het resultaat is een concrete boodschap waarmee de organisatie zijn betekenis zichtbaar gaat maken naar de buitenwereld.
Nadat een organisatie een verandertraject doorlopen heeft, is er ook vaak de wens om dit zichtbaar te maken aan de buitenwereld. Het designteam van Jobra kan dan een unieke, passende huisstijl creëren. Hiermee kunnen we vervolgens diverse producten ontwikkelen, zoals logo’s, briefpapier, visitekaartjes, folders, posters of een website.